آموزش زبان mql دوره متوسطه درس ۴ (توابع پوزیشن گیری و مدیریت)

توابع پوزیشن گیری و مدیریت پوزیشن

 توابع پوزیشن گیری

توابع پوزیشن گیری و مدیریت پوزیشن 1-1-1: توابع پوزیشن گیری

مشخصه های  نوع پوزیشن

توابع بستن پوزیشن

Scroll to Top
اسکرول به بالا