سوالات برنامه نویسی

سوال بپرسید, جواب بگیرید و با انجمن های ما در سرتاسر دنیا در ارتباط باشید.

آکادمی ایران ام کیو ال انجمن سوالات MQL5 اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس پاسخ به: اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس

 • Saeed43

  عضو
  2023-12-05 در 11:57 ق.ظ

  //+------------------------------------------------------------------+

  //| TradeTransaction function |

  //+------------------------------------------------------------------+

  void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

  const MqlTradeRequest& request,

  const MqlTradeResult& result)

  {

  // Get transaction type as enumeration value

  ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type = trans.type;

  // If transaction is result of addition of the transaction in history

  if(type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

  {

  ResetLastError();

  if(HistoryDealSelect(trans.deal))

  m_deal.Ticket(trans.deal);

  else

  {

  Print(__FILE__, " ", __FUNCTION__, ", ERROR: ", "HistoryDealSelect(", trans.deal, ") error: ", GetLastError());

  return;

  }

  if(m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_BUY || m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_SELL)

  {

  if(m_deal.Entry() == DEAL_ENTRY_OUT)

  {

  long position_id = m_deal.PositionId();

  if(HistorySelectByPosition(position_id))

  {

  uint total = HistoryDealsTotal();

  ulong ticket = 0;

  // For all deals

  for(uint i=0; i<MathMax(total, 10); i++)

  {

  // Try to get deals ticket

  if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)

  {

  if(HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL) == Symbol() && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) == MagicNumber && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT)

  {

  if(HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT) > 0)

  {

  TT = HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT)- HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_VOLUME)* 100;

  DealType = HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TYPE);

  ApplyTT(TT, DealType);

  }

  }

  }

  }

  }

  }

  }

  }

  }