سوالات برنامه نویسی

سوال بپرسید, جواب بگیرید و با انجمن های ما در سرتاسر دنیا در ارتباط باشید.

آکادمی ایران ام کیو ال انجمن سوالات MQL5 اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس پاسخ به: اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس

 • Saeed43

  عضو
  2023-12-05 در 11:58 ق.ظ

  //+------------------------------------------------------------------+

  //| Apply TT |

  //+------------------------------------------------------------------+

  void ApplyTT(double tt, long dealType)

  {

  double remainedTT = tt;

  ulong furthestTicket = 0;

  double furthestProfit = 0.0;

  // If no opposite position is running

  if(dealType == 0 && PositionCounter(0) == 0)

  return;

  if(dealType == 1 && PositionCounter(1) == 0)

  return;

  // If buy position hits tp, apply TT to sell positions

  if(dealType == 1)

  {

  furthestTicket = Furthest(1);

  if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

  furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

  while(remainedTT+ furthestProfit > 0)

  {

  remainedTT += furthestProfit;

  Trade.PositionClose(furthestTicket);

  // Go for next run

  furthestTicket = Furthest(1);

  if(furthestTicket == 0)

  break;

  if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

  furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

  }

  // Partial close

  if(remainedTT > 0)

  {

  furthestTicket = Furthest(1);

  if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

  furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

  if(furthestProfit == 0.0)

  return;

  double exitLot = remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);

  exitLot = NormalizeDouble(exitLot, 2);

  remainedTT += furthestProfit;

  Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);

  }

  }

  // If sell position hits tp, apply TT to buy positions

  if(dealType == 0)

  {

  furthestTicket = Furthest(0);

  if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

  furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

  while(remainedTT+ furthestProfit > 0)

  {

  remainedTT += furthestProfit;

  Trade.PositionClose(furthestTicket);

  // Go for next run

  furthestTicket = Furthest(0);

  if(furthestTicket == 0)

  break;

  if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

  furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

  }

  // Partial close

  if(remainedTT > 0)

  {

  furthestTicket = Furthest(0);

  if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

  furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

  if(furthestProfit == 0.0)

  return;

  double exitLot = remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);

  exitLot = NormalizeDouble(exitLot, 2);

  remainedTT += furthestProfit;

  Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);

  }

  }

  TT = 0.0;

  }