سوالات برنامه نویسی

سوال بپرسید, جواب بگیرید و با انجمن های ما در سرتاسر دنیا در ارتباط باشید.

 • حسین

  مدیر کل
  2024-03-10 در 4:58 ب.ظ

  double DefineLotSize(double Lots,double Risk,bool AccountIsMicro=false)

  {

  double lotMM=MathCeil(AccountFreeMargin() *Risk/1000)/100;

  if(AccountIsMicro==false)

  {

  //normal account

  if(lotMM<0.1) lotMM=Lots;

  if((lotMM>0.5) && (lotMM<1)) lotMM=0.5;

  if(lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);

  if(lotMM > 100) lotMM = 100;

  }

  else //micro account

  {

  if(lotMM< 0.01) lotMM = Lots;

  if(lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);

  if(lotMM > 100) lotMM = 100;

  }

  return (lotMM);

  }