آموزش ام کیو ال

توابع پوزیشن گیری و مدیریت پوزیشن (بخش دوم) – درس پنجم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

توابع پوزیشن گیری و مدیریت پوزیشن (بخش دوم) درس چهارم   OrderModify : برای Modify  کردن stoploss  و Takeprofit مورد استفاده قرار می گیرد . یا به تعبیر دیگر مدیریت پوزیشن هاست. که در ادامه با آرگمان های تابع آشنا خواهید شد : ticket : این پارامتر مقدار ticket number می باشد . Price : …

توابع پوزیشن گیری و مدیریت پوزیشن (بخش دوم) – درس پنجم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »